HIP Insight: High Yield obligaties

# 100

17 juni 2024

HIP Capital Insight: High Yield obligaties

In HIP Insight lichten we van tijd tot tijd een specifieke beleggingscategorie uit. Onze Insight serie wordt gevoed door Alpha Research, een onafhankelijk onderzoeksbureau voor professionele beleggers met focus op asset allocatie en fondsselectie. Bij de samenstelling van onze beleggingsportefeuilles gebruiken wij onder meer door Alpha Research bijeengebrachte marktvisies en rapporten. Op die manier krijgen we een compleet beeld van de financiële markten en dat helpt ons in het beleggingsproces. Deze keer richt Alpha Research zich voor ons op High Yield obligaties.

Introductie High Yield

Hoogrenderende obligaties, ofwel High Yield, zijn obligaties met een hogere risico-opslag en dus een hoger rendement. Deze obligaties worden uitgegeven door bedrijven met een lagere kredietwaardigheid, waardoor het risico op wanbetaling groter is dan bij obligaties van solide bedrijven of overheden. Bij wanbetaling ligt de gemiddelde terugvorderingswaarde rond de 40%. Voor het hogere kredietrisico worden beleggers echter gecompenseerd. Verder is de looptijd van hoogrenderende obligaties relatief kort, waardoor het renterisico juist lager is in vergelijking met staatsobligaties. Gemiddeld levert High Yield meer op dan  staatsobligaties, maar het rendement kan tijdelijk hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de economische omgeving. Onder ‘kansen & bedreigingen’ beschrijven we in welke economische omgeving High Yield het goed, of juist minder goed doet. Binnen een beleggingsportefeuille is het van belang risico’s goed te spreiden over verschillende categorieën en hierbij kan High Yield een belangrijke functie vervullen.

Verleden & verwacht rendement

Momenteel biedt High Yield een aantrekkelijke rendement van tussen de 7 en 8,5%. Maar hierbij hoort een hoger risico dan staatsleningen of bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit. Over de afgelopen vijftien jaar behaalde High Yield een rendement dat gemiddeld +2.06% hoger lag dan staatsleningen. De toegenomen inflatie en rentevoeten zorgden in een groot deel van deze periode voor relatief lage rendementen binnen vastrentende waarden. Daarbij worden obligaties vaak over één kam geschoren en betiteld als ‘niet interessant’, maar dat is onterecht. Om lange termijn ramingen te maken worden meerdere scenario’s geschetst. Gemiddeld geven deze scenario’s voor de komende vijftien jaar een verwacht rendement van 5,2% voor High Yield, vergeleken met 2,4% voor staatsleningen wereldwijd in Euro’s. Hierbij loopt het verschil dus verder op in het voordeel van High yield.

De portefeuille

In het obligatiegedeelte van een portefeuille zijn vaak verschillende beleggingsfondsen opgenomen, zoals staatsleningen, bedrijfsobligaties, obligaties uit opkomende markten en High Yield obligaties. Deze diversificatie helpt om risico’s en rendementen te spreiden, zodat er een stabieler rendement verwacht kan worden in verschillende economische scenario’s. Niet alleen het aantrekkelijke rendement, maar ook de lage correlatie met andere obligatiecategorieën is een voordeel van High Yield. Dit is gunstig in het kader van risicospreiding. Als er in een portefeuille naast vastrentende waarden ook in aandelen wordt belegd, dan moet er rekening mee worden gehouden dat het rendement van High Yield tussen dat van staatsobligaties en aandelen in ligt. 

Kansen & Bedreigingen

Bij een stabiele economische omgeving zal het rendement op High Yield dus gemiddeld ruim 2% boven het rendement op staatsobligaties liggen. Zodra de rente stijgt, dan zal de het extra rendement van High Yield ten opzichte van staatspapier stijgen, omdat High Yield minder gevoelig is voor veranderingen in de rente en de hoge coupons een buffer bieden tegen koersverliezen. Als er echter een economische recessie wordt verwacht, dan zal High Yield hierdoor worden geraakt omdat de risico-opslag zal gaan stijgen, terwijl staatsobligaties het dan vaak juist goed doen. Op de korte termijn zijn de ruim 60 experts en marktpartijen die geraadpleegd worden voor de consensus rapportages van Alpha Research voorzichtig. Op de lange termijn zien we duidelijk de voordelen die High Yield te bieden heeft.

 

Door: Eelco Ubbels, Alpha research voor HIP Capital, 17 juni 2024

Wil je weten hoe we dit vertalen in een goede beleggingsportefeuille? Abonneer je op onze nieuwsbrief.